wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

DDOM

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medyk" w Barcica oraz „Uzdrowisko Wysowa” S.A. w Wysowej-Zdroju otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu Dziennych Domów Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju w ramach programu operacyjnego Widza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne  w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi. Cel ten zostanie zrealizowny poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ośrodku Uzdrowiskowym Beskid w miejscowości Wysowa-Zdrój. W DDOM w Wysowej-Zdroju zostanie utworzonych 15 miejsc opieki. Działanie DDOM w Wysowej Zdroju przyczyni się do promowania włączenia społecznego, walki  z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Termin realizacji projektu:

 1. 01.07.2016-30.06.2018 dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych na DDOM
 2. od 01.10.2016 r. do 30.06.2018 r. funkcjonowanie DDOM

Rezultat projektu:

Dzięki realizacji projektu umożliwimy osobom mniej zamożnym korzystanie z bezpłatnej, profesjonalnej opieki medycznej, rehabilitacji i utrzymaniu kontaktów społecznych.

Dzięki realizacji projektu, będziemy mogli przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i 

usprawnienia min. 70 osób z regionu.

Kwota realizacji projektu: 998.252,50 zł

 • ze środków dotacji europejskiej 841.327,20 zł.
 • ze środków dotacji celowej 126.925,30 zł.
 • wkład własny: 30.000 zł.

Obszar realizacji projektu: powiat gorlickie i nowosądecki

Do kogo projekt jest skierowany:

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Pacjenci w wieku powyżej 65 r.ż. powinni stanowić co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów.

W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać równocześnie do 15 pacjentów.

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu (dni robocze) przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie „Uzdrowisko Wysowa” S.A. zapewnia transport pacjentów do i z DDOM.

Zasady kwalifikowania i tryb kierowania do dziennego domu opieki medycznej

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2).

Skierowanie do dziennego domu opieki medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach dziennego domu opieki medycznej

Dzienny dom opieki medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu opieki medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
 • usprawnianie ruchowe;
 • stymulacja procesów poznawczych;
 • terapia zajęciowa;
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnione zostaną pacjentowi w ramach projektu niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

Zasady rekrutacji pacjentów do DDOM określa Regulamin Rekrutacji

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na